VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

CMM Kişisel Veri Danışmanlık Hizmetinde Lider

Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16.maddenin 2. fıkrasında:” Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.”şeklinde bir düzenleme ile veri işleyenlere yeterli şartları taşımaları halinde VERBİS’e kayıt yükümlülükleri getirmiştir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan şirketlerin yeterli hazırlıkta bulunabilecek gerek hukuki gerekse teknik alt yapıdan yoksun oldukları görüldüğünden öncesinde 30 Haziran 2020’ye ertelenmiş olan kayıt süreleri bu defa Covid 19 pandemi sürecinde firmaların fiilen çalışmamış olmaları ve bu süreçte yükümlülüklerini yerine getirememiş olmaları gerekçesi ile 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Kayıt yükümlülüğünün ileri bir tarihe ertelendiği bildiren 23 Haziran 2020 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bu kararında gerekçe olarak ”Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği” gerekçesine yer verilmiştir.

Kayıt sürelerinin ileri tarihe ertelenmesini bir anlamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun tanımış olduğu son bir şans olarak değerlendirmek doğru olacaktır.