Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde en temel ayrımlardan biri de şüphesiz söz konusu verilerin niteliğidir. Kanun işlenen veriler açısından kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere ikili bir ayrımda bulunmuştur. Verilerin niteliğinin farklı olması verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemelerde de farklılık getirmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu sebeple de kanun bu verilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik farklı düzenlemeler öngörmüştür.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özel nitelikli kişisel verileri 6.maddenin ilk fıkrasında: “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” şeklinde sınırlayıcı şekilde tanımlamıştır. Özel nitelikteki kişisel verilerin kıyas yahut yorum yolu ile çoğaltılması mümkün değildir.

 

Kanun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini yine öncelikle ilgilisinin açık rızasına bağlamaktadır. Bununla birlikte bu tip veriler ancak sınırlı hallerde işlenebileceği öngörülmüştür.

 

Kanunda özel nitelikteki kişisel veriler arasında da bir ayırıma gidilmiştir. Kanunun 6.maddesinin ilk fıkrasında sayılan “sağlık ve cinsel hayat” dışındaki verilerin, kanunda öngörülen hallerin yerine getirilmesi amacıyla ilgilisinin rızası olmaksızın da işlenebileceği öngörmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği düzenlenmiştir.

Başka bir anlatımla özel nitelikteki kişisel veriler, ilgili kişinin rızasının alınmış olması haricinde ancak aşağıdaki durumlarda mümkündür;

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da kurumun kişisel verilerin işlenmesine yönelik işaret etmekte olduğu teknik ve idari tedbirler göz önüne alındığında; kanunda özel nitelikli olarak tasnif edilmiş olan kişisel verilerin işlenmesi bakımından alınacak tedbirlerin uygulanmaması durumunda ortaya çıkacak mağduriyetin daha fazla olması sebebi ile bu tip veri işlemekte olan veri sorumlularının da idari ve teknik tedbirler yönünden çok daha dikkatli davranması gerektiği gerekliliğini ortaya koymaktadır.