Kurul Kararlarının Süresi İçinde Yerine Getirilmemesi

KURUL KARARLARININ SÜRESİ İÇİNDE

YERİNE GETİRİLMEMESİ

 

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15. Maddesinde; ”Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemenin amacı kurul tarafından verilen kararların en kısa zamanda uygulanmasını temin etmektir. Bununla birlikte kanunun 18.maddesinin c bendi ve 15.maddesi uyarınca kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacağına karar verilmiştir. 2020 yılı için güncel tutarlar 45.062,00 Türk lirasından 1.802.64 Türk Lirasına kadar uygulanan idari para cezası anlamını taşımaktadır.

 

Kurul kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmemesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/10/2018 tarih ve 2018/118 sayılı kararını incelendiğinde; kurul tarafından alınan kararın 02/07/2018 tarihinde veri sorumlusuna tebliğ edilmiş olduğu ve şirket tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en geç 01/08/2018 tarihinde yapılması gereken işlemlerin 16/08/2018 tarihinde yapıldığının görülmesi üzerine şirket hakkında kanunun 18.maddesinin 3.fıkrası uyarınca idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, kanun hükümlerine uygun davranmanın yanı sıra kurul kararlarının takip edilmesi ve bilhassa kurul tarafından doğrudan veri sorumlusu hakkında tesis etmiş olduğu işlemlerin otuz günlük sürede gerçekleştirilmesi de son derece önem arz etmektedir. Bu kapsamda irtibat kişisi belirlenirken yalnızca Verbis kapsamındaki sorumluluklar değil kurul kararları ile ilgili sorumluluklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Veri sorumlularının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluklarını bir an önce sağlamalarında büyük fayda olacaktır.