Kişisel Verilerin Korunmasında İdari Para Cezası ve Yaptırımlar

CMM Kişisel Veri Danışmanlık Hizmetinde Lider

Kişisel verilerin korunması amacıyla yürülüğe giren 2016 Nisan tarihli 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun’da yine bu itibarla kanunun 5. bölümünde 17 ve 18.maddelerinde suçlar ve kabahatlerin karşılığı olarak birtakım müeyyideler düzenlenmiştir.

Kanunun 17.maddesi ”suçlar” kısmında;

(1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kanunun 7nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.” ibaresiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na atıfta bulunmuş gerekli yükümlülükleri sağlamamaları durumunda veri sorumlularının ceza hukuku kapsamında da sorumluluklarının ortaya çıkacağına bildirmiştir.

Kanunun öngördüğü yaptırımlar bununla sınırlı kalmamakta 18. maddesinde de: ”Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar, ( 2020 güncel rakamları ile 9.013,00 Türk Lirasından 180.264,00 Türk Lirasına kadar )

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, ( 2020 güncel rakamları ile 27.040,00 Türk Lirasından 1.802,636,00 Türk Lirasına kadar )

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, ( 2020 güncel rakamları ile 45.066,00 Türk Lirasından 1.802,636,00 Türk Lirasına kadar )

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir” şeklinde idari para cezaları düzenlenmiştir. ( 2020 güncel rakamları ile 36.053,00 Türk Lirasından 1.802.636,00 Türk Lirasına kadar )

Görüldüğü üzere suçlar ve kabahatlere ilişkin düzenlemeler çok geniş ölçekli ele alınmış olup yalnızca VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olanlar için değil,elinde veri bulunduran tüm sorumlulular için uygulanabilir niteliktedir.