Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri İlgilisinin Hakları

Anayasanın 20/3. maddesinde ‘Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.’ denilmektedir.

Anayasal düzenlemeye paralel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu konuda düzenleme içermektedir. Kanunun 11.maddesi kapsamında;

” (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.”

Örneğin X marka aracın bayi ile kişisel verilerini paylaşmış olan ilgili kişi, aracını sattıktan sonra veri işleyenden kişisel verilerinin silinmesini talep edebilecektir.

İlgili kişinin kanundan doğan haklarını kullanabilmesi amacı ile veri işleyen tarafından bilgilendirme yapılması yasal zorunluluk olmakla başvuru prosedürünün ve gerekli belgelerin de ilgili kişiye sunulmasında ( örneğin internet sitesinde bu bilgi ve belgelere yer verilmiş olması ) fayda vardır.

İlgili kişi tarafından başvuru ve şikâyet mekanizmalarının süresinde ve doğru bir şekilde uygulanması son derece önem taşımaktadır. Kanunun 14.maddesi kapsamında kurula şikâyette bulunmadan önce mutlaka 13. maddeye uygun bir şekilde veri sorumlusuna başvuruda bulunulmalıdır. Aksi durumda kurul tarafından şikâyet incelenmeyecektir.